انتخاب رنگ

افتتاحیه مسابقات اسوه الحسنه

مجموعه مدارس سلامافتتاحیه مسابقات اسوه الحسنه

پوشش تصویری مراسم به صورت کامل(تصویربرداری، عکاسی ، تدوین، تولید نرم افزار و طراحی بولتن مراسم)

تئاتر دانش آموزی

مجموعه مدارس سلامتئاتر دانش آموزی